keresés az oldalon
GDPR

A patrolTrack GPS flottakövető rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei, alapvető információk

 

Cégnév: Patrolline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 30.

E-mail cím: info@patroltrack.eu                

Telefonszám: + 36 22 317-367

Honlap: www.patroltrack.eu

 

1.1. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR, továbbiakban Rendelet))  A rendelet szövegét itt olvashatja: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN                  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét itt olvashatja:

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 

 

1. Fogalom meghatározások

 

1.1. Jogalap

 

Az Adatkezelő általi adatkezelés elsődleges jogalapja, mely az adatkezelés jogszerűségét biztosítja a Rendelet 6.cikkelyének (1) b. pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett (akinek a személyes adatát kezelik) az egyik fél.

 

1.2. Érintettek köre

A szerződés alapján a szolgáltatást igénybe vevője.

2. Kezelt adatok

A gépjármű típusa, rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjármű használat időtartama, tengelyszám kapcsoló, sebesség, üzemanyagszonda, hőmérséklet érzékelő szenzor, POI,, fordulatszám, fezsültség, óra / perc, tankolási adatok, A patrolTrack Internet alapú GPS flottakövető rendszerben az adatkezelés anonimizáltan, kizárólag az adott jármű típusa és a hozzá tartozó rendszáma alapján történik.

A lekérdezés kizárólag az anonimizált adatok alapján lehetséges.

 

 

1

 

3. Az adatkezelés időtartama

A GPS berendezés által rögzített adatok felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 1 (egy) év elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített adatokat bírósági, hatósági, munkajog, vagy egyéb eljárásban bizonyítékként felhasználják.

 4. Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az adatkezelés során tárhelyszolgáltatót, mint adatfeldolgozó vesz igénybe. Az adatfeldolgozó igénybevételére a szolgáltatás 0-24 rendszerben történő biztosítása végett van szükség.

Az adatfeldolgozó neve: SERVERGARDEN KFT székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32, elérhetősége 06 1 -432-3133

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe a szolgáltatás nyújtása során, amely megfelelő garanciákat nyújt a Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintetti jogok védelmét megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja.

5. Az érintetti jogok és azok gyakorlása

5.1. Érintetti jogok

-  átlátható tájékoztatás

-  hozzáférési jog biztosítása

-  helyesbítéshez vagy törléshez való jog

-  adathordozhatósághoz való jog

 

5.2 Amennyiben a felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Adatkezelő által megadott elérhetőségek egyikén.  

 

Az Adatkezelő értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

 

 Székesfehérvár, 2019 július, 5. 

Oldal nyomtatása

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár